គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

Accounting and Finance Skill

១.សេចក្តីផ្តើម
កម្មវិធីនេះរៀបចំសម្រាប់និស្សិតដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការងារគ្រប់គ្រង និងការសិក្សាពី ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ដែលនាំឲ្យពួកគេអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ បរិយាកាសអាជីវកម្មដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរ ។ វាត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យ និស្សិតមាន ជំនាញដឹកនាំនិងចិត្តសាស្រ្ដដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងអង្គភាពជំនួញតាំងពីបុរាណនិងទំនើប ។ វាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអនុវត្តថ្មីៗចំពោះសមត្ថភាពនៃផ្នែកបច្ចេកទេស ដែលផ្ដល់ឲ្យនិ ស្សិតនូវជំនាញចាត់ចែងបង្កើត គោលដៅ និងសកម្ម ភាព ។ និស្សិតអាចទទួលបានចំណេះ ដឹងជាមូល ដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងនិងចំណុចផ្សេងៗនៃការអនុវត្ដការងារគ្រប់គ្រង ហើយទ ទួលបាននូវបទពិសោធន៍អនុវត្ដក្នុងបរិបទជាក់ស្ដែង ។ និស្សិតអាចទទួលបាននូវជំនាញ ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវការរួមមាន៖ ជំនាញអនុវត្ត ការវិភាគបញ្ហា គ្រប់គ្រង ការយល់ដឹង ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សង្គមនិងបរិស្ថាន ។
២.ឱកាសការងារ
ឱកាសសម្រាប់និស្សិតជំនាញគ្រប់គ្រងសឹងតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ មានជំនាញក្នុងការដោះ សា្រយបញ្ហានិងធ្វើការសម្រេចចិត្តរួមជាមួយការយល់ដឹងនូវអាជីវកម្ម ដែលតែងតែមានការ ផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈជំនាញនេះ អាចធ្វើឲ្យនិស្សិតទទួលបាននូវការងារគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជា ច្រើន។និស្សិត អាចស្វែងរកការងារនៅតាមអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេ ញជាដើម ។ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឬអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកប ដោយភាព ជោគជ័យភាពឆ្លាតវៃហើយអ្នកមានជំនាញពិតប្រាកដ។ ពួកគេអាចក្លាយជាអ្នក គ្រប់គ្រងគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងធានធានមនុស្សដែលមានទស្សន វិស័យវែងឆ្ងាយ ឬក៏ជា អ្នកគ្រប់គ្រង ផ្នែកគុណភាពផលិតផលឬសេវាកម្ម។
៣.តួនាទី និង ការទទួលខុសត្រួវរបស់ព្រឹទ្ធបុរស
-ផ្តួចផ្តើមរៀបចំកម្មវិធីសិក្សារបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់
-ចូលរួមរៀបចំផែនការសកម្មភាពរបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់
-រៀបចំ និងកែតម្រូវអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សា និង ឯកសារបង្រៀន ក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់ឲ្យស្របទៅ តាមតម្រូវការទីផ្សារជាក់ស្តែង
-ការគ្រប់គ្រងធនធានសាស្រ្តាចារ្យក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់
-ចូលរួមវាយតម្លៃគុណវុឌ្ឍិ និងការបង្រៀនរបស់សាស្រ្តាចារ្យក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់
-ស្នើរប្រធានបទចាត់តាំងគ្រួឧទ្ទេសសម្រាប់ដឹកនាំនិស្សិតចុះទស្សនកិច្ចសិក្សា
-សុំចាត់តាំងសាស្រ្តាចារ្យដឹកនាំសារណា និងសាស្រ្តាចារ្យដឹកនាំរបាយការណ៍ចុះកម្មសិក្សារបស់និស្សិត
-ស្នើសុំចាត់តាំងសាស្រ្តាចារ្យក្នុងគណៈកម្មការការពារសារណា
-រៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលានានា ដែលទាក់ទងការពង្រីកចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើរបស់និស្សិតក្នុង ដេប៉ាតឺម៉ង់
-ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពការងារដែលទាក់ទងនិងដេប៉ាតឺម៉ង់រួមមាន ការរៀបចំ Prospectus សៀវភៅតាមដានអវត្តមានសាស្រ្តាចារ្យ សៀវភៅតាមដានអវត្តមាននិស្សិត សៀវភៅតាមដាន ID និង សៀវភៅចុះសកម្មភាព បង្រៀនរបស់សាស្រ្តាចារ្យ
-ការរៀបចំព្រឹត្តិបត្រ័ មហាវិទ្យាល័យ និងការងារ សម្របសម្រួលផេ្សងៗទៀត
-បំពេញការងារដែលព្រឹទ្ធបុរស និងព្រឹទ្ធបុរសរងដាក់ជូន
-ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានរបស់មហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យ ជូនដល់និស្សិត
-ជាអ្នកតំណាងឲ្យដេប៉ាតឺម៉ង់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នខាងក្រៅ
៤.រចនាសម្ព័ន្ធដេប៉ាដឺម៉ង់

2 Responses to
គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

  1. seo says:

    Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword….wait there’s even more Now what if i told you there was a simple WordPress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That’s right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. Seo Plugin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>