បណ្ណាល័យ ស្ថានទូតអាមេរិក

*ខេត្ត កំពង់ចាម, ថ្ងៃទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

IMG_0222

សកម្មភាពរបស់បណ្ណាល័យស្ថាទូតអាមេរិក និងបណ្ណាល័យ UME នៃការស្រាវជ្រាវអ៊ីនធើណេត

មើលទូរទស្សន៍ អានសៀវភៅ ខ្ខីសៀវភៅ និងផ្សេងៗទៀត នៅសាខាសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង

និងសេដ្ឋកិច្ច (UME ) ខេត្តកំពង់ចាម ។

ព័ត៌មានលំអិតសូមចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់បណ្ណាល័យ https://www.facebook.com/AC.KampongCham

IMG_0231IMG_0226IMG_0225

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>