ទម្រង់ពាក្យ

  • ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន៖

   •  ពាក្យស្នើសុំនិវត្ដការសិក្សា
   •  ពាក្យស្នើសុំបញ្ជាក់ព្រឹត្តិបត្រពិន្ទុ
   •  ពាក្យស្នើសុំបន្ដការសិក្សា
   •  ពាក្យស្នើសុំប្ដូរវេនប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស
   •  ពាក្យស្នើសុំប្តូរទីតាំងសិក្សា
   •  ពាក្យស្នើសុំប្តូរមហាវិទ្យាល័យ
   • ពាក្យស្នើសុំប្តូរម៉ោងសិក្សា
   •  ពាក្យស្នើសុំបំពេញបន្ថែមមុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
   •  ពាក្យស្នើសុំព្យួរការសិក្សា
   •  ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា
   •  ពាក្យស្នើសុំសិក្សាមុខវិជ្ជាធ្លាក់ឡើងវិញ
   •  ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិប្រឡងសង
   • ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតច្បាប់

 

  • ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនិងបរិញ្ញាបត្រ៖

   • ពាក្យប្រលងសង                                                       < ទាយយកឯកសារ>
   • ពាក្យសុំប្រឡងអាហារូបករណ៏                                    <ទាយយកឯកសារ>
   • សាលាកប័ត្រឯកត្តជន                                                 <ទាយយកឯកសារ>
   • ពាក្យសុំអនុញ្ញាតច្បាប់និស្សិត                                     <ទាយយកឯកសារ>
   • ពាក្យស្នើសុំជ្រើសរើសឯកទេស
   • ពាក្យស្នើសុំនិវត្ដការសិក្សា
   • ពាក្យស្នើសុំបញ្ជាក់ព្រឹត្តិបត្រពិន្ទុ
   • ពាក្យស្នើសុំបន្ដការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
   • ពាក្យស្នើសុំប្ដូរមហាវិទ្យាល័យ
   • ពាក្យស្នើសុំប្ដូរវេនប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស
   • ពាក្យស្នើសុំប្តូរទីតាំងសិក្សា
   • ពាក្យស្នើសុំប្តូរម៉ោងសិក្សា
   • ពាក្យស្នើសុំបំពេញបន្ថែមឆមាស
   • ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរពិន្ទុ
   • ពាក្យសុំព្យួរការសិក្សា                                                     <ទាយយកឯកសារ>
   • ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា
   • ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្ន
   • ពាក្យស្នើសុំសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
   • ពាក្យស្នើសុំសិក្សាមុខវិជ្ជាប្រឡងធ្លាក់ឡើងវិញ
   • ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតច្បាប់
   • ពាក្យសុំអនុញ្ញាតចុះកម្មសិក្សាថ្នាកបរិញ្ញាបត្រ                           <ទាយយកឯកសារ>

 

  • ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត

   • ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
   • ពាក្យស្នើសុំចុះកម្មសិក្សា
   • ពាក្យស្នើសុំជ្រើសរើសជំនាញ
   • ពាក្យស្នើសុំបញ្ជាក់ព្រឹត្តិបត្រពិន្ទុ
   • ពាក្យស្នើសុំប្តូរទីតាំងសិក្សា
   • ពាក្យស្នើសុំប្តូរម៉ោងសិក្សា
   • ពាក្យស្នើសុំព្យួរការសិក្សា
   • ពាក្យស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា
   • ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្ន
   • ពាក្យស្នើសុំសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
   • ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិប្រឡងសង
   • ពាក្យស្នើសុំអនុញ្ញាតច្បាប់

 

 • គោលការណ៍ និងលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗ

  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
  • បទបញ្ជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់កុំព្យួទ័រ                         <ទាយយកឯកសារ>
  • ពាក្យស្នើសុំជ្រើសរើសជំនាញ
  • ពាក្យស្នើសុំបញ្ជាក់ព្រឹត្តិបត្រពិន្ទុ
  • ពាក្យស្នើសុំប្តូរទីតាំងសិក្សា
  • ពាក្យស្នើសុំប្តូរម៉ោងសិក្សា
  • ពាក្យស្នើសុំព្យួរការសិក្សា
  • ពាក្យស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>