ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់បកប្រែ

English for Translation
 

១.គោលបំណងនៃការសិក្សា
កម្មវិធីនេះ រៀបចំសម្រាប់និស្សិតដែលសិក្សាផ្នែកឯកទេស អ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេ ស ពីព្រោះកម្មវិធីនេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងទូទៅដូចជា៖ ការសិក្សាភាសា អង់គ្លេសទូទៅ អក្សរ សិល្បិ៍នៅតំបន់អាស៊ីនិងបស្ចឹមប្រទេស ការសិក្សាពីវប្បធម៌នា នានៅលើសាកលលោក ការសិក្សាពីមូលដ្ឋាននៃការសរសេរភាសាអង់គ្លេស សិល្បៈ ក្នុងការទំនាក់ទំនង ការនិយាយជាសាធារណៈ មូលដ្ឋាននៃការបកប្រែពីភាសាខ្មែរមក ជាភាសាអង់គ្លេស និងពីអង់គ្លេសមកជាខ្មែរ និងការបកប្រែបណ្តេញ-បណ្តាក់។ លើ សពីនេះនិស្សិតនឹងបានសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទំនាក់ទំនងនិង ការនិ យាយជា សាធារណៈ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត កម្មវិធីសិក្សានេះនឹងប្រែក្លាយនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ ការសិក្សារយៈពេល៤ ឆ្នាំ ឲ្យទៅជាគ្រូបង្រៀនភាសា អ្នកទំនាក់ទំនង អ្នកបកប្រែភា សា ឬក៏ អ្នកសម្របសម្រួលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ។ លើសពីនេះទៅទៀតកម្មវិធីសិក្សា នេះនឹងជួយឲ្យនិស្សិតយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីប្រភពដើមនៃការទំនាក់ ទំនងនៅលើ សាកលលោក នេះដោយធៀបទៅនឹងការវិវត្តរាល់ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។
២.ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា
និស្សិតក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា អាចយកចំណេះដឹង និងជំនាញវិជា្ជជីវៈទាំងឡាយ ទៅអនុវត្តនៅតាមក្រុមហ៊ុន អង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ និង សហគា្រសដែលកំពុងតែប្រតិ បត្តិសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងវិស័យ ភាសាអង់គ្លេសបែបទំនាក់ទំនង និងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសប្រកបដោយជោគជ័យ និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការ ងារ ។ ជាក់ស្តែង ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចំរើន ដោយពឹង ផ្អែកទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម តាមរយៈ ការទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេស អោយមកធ្វើការវិនិយោគដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនង។ ម្យ៉ាងវិញទៀត និស្សិតដែល បញ្ចប់ការសិក្សា ហើយមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាលើឯកទេសនេះបន្ថែមទៀតនៅ ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាបានយ៉ាងងាយស្រួល ។
៣.រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>