កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន

១.មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ឆមាសទី១
ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត
មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ ៤៨ គណិតវិទ្យា ៤៨
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៨ សង្គមវិជ្ជា ៤៨
ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា ៤៨ ព្រះពុទ្ធសាសនា ៤៨
ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សាកល វគ្គ១
៤៨ ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវគ្គ២ ៤៨
Basic Management ៤៨ មូលដ្ឋានគ្រឹះទីផ្សារ ៤៨
Introduction to Business ៤៨ Introduction to Economic ៤៨
២.មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈមនុស្សសាស្រ្ត និងភាសាបរទេស
ឆមាសទី១ ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត
មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ ៤៨ គណិតវិជ្ជា ៤៨
រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៨ សង្គមវិជ្ជា ៤៨
ប្រវិត្តសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា ៤៨ ព្រះពុទ្ធសាសនា ៤៨
ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សាកល វគ្គ១ ៤៨ ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវគ្គ២ ៤៨
Basic Writing ៤៨ ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សន្ទនា ៤៨
ឆមាសទី១ ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត
៤៨ ៤៨
៤៨ ៤៨
៤៨ ៤៨
៤៨ ៤៨
HTML Programming ៤៨   ៤៨
៤.មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច
ឆមាសទី១ ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត
មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ 48 គណិតវិជ្ជា ៤៨
រដ្ឋបាលសាធារណៈ 48 សង្គមវិជ្ជា ៤៨
ប្រវិត្តសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា 48 ព្រះពុទ្ធសាសនា ៤៨
ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សាកល វគ្គ១ 48 ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវគ្គ២ ៤៨
Introduction to Law 48 ច្បាប់ស្តីពីធម្មនុញ្ញ ៤៨
ឆមាសទី១ ឆមាសទី២
មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត មុខវិជ្ជា ម៉ោង ក្រេឌីត
៤៨ ៤៨
៤៨ ៤៨
៤៨ ៤៨
៤៨ ៤៨
៤៨ ៤៨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>