ទីតាំងគ្រប់សាខាសាកលវិទ្យាល័យ

*ផែនទីសាកលវិទ្យាល័យទាំង ៨ ខេត្តក្រុង

Cambodia Map new2

១-សាកលវិទ្យាល័យទីតាំងគោល (បាត់ដំបង)
 ទុន ភក្តី :  សាកលវិទ្យាធិកា
អាស័យដ្ឋាន : អាគារលេខ៧៤ ភូមិព្រែកព្រះស្តេច ឃុំព្រែកព្រះស្តេច
ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : (+៨៥៥) ៥៣ ៩៥២ ១៦០/៥៣៤ ៧៨៨ ៧៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ១២ ៤៧ ៣៧ ៦៨ / ៨៥៥ ១៧ ៨៦ ៨៣ ៨៦/១២ ៣៧៣ ១១៣
ទូរសារ : (+៨៥៥) ៥៣ ៩៥៣ ១៦០
អ៊ីម៉ែល : tunume@gmail.com/seyha.ume@gmail.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : P.O.Box 303 Battambang City, Battambang Province, Cambodia
២-សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់
ម៉ែន សិទ្ធី : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : (+៨៥៥) ១២ ៥២០ ០០៦
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ១២ ៥២០ ០០៦
អ៊ីម៉ែល : mensethy@camintel.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : ភូមិរ៉ា សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
៣-សាខាខេត្តកំពត
យក់ សម្បត្តិ : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : (+៨៥៥) ៣៣ ៦៦៦៦ ១៩២
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ១២ ៤៤៣ ៧៧៧/៩៧ ៧៧៧ ៦៦៩៩
អ៊ីម៉ែល : umekpt@gmail.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : អាគារលេខ ៤៧ ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
៤-សាខាខេត្តព្រះសីហនុ
ឱ ចាន់ធូ : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : (+៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៩០៩
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ៨៨ ៨៦៣៦ ៣៦៦/១២ ៨៨ ៥៣ ០៣/១៦ ៨៨ ៥៣ ០៣
អ៊ីម៉ែល : imechanthou@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : ភូមិមណ្ឌល៣ សង្កាត់ ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
៥-សាខាខេត្តកំពង់ចាម
អ៊ួន សុខជា : នាយករងប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : (+៨៥៥)​ ៤២ ៦ ៧៧៧៧ ០៧-០៨
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ៦៦ ៧២ ៤៤៤៤ / ៦៦ ៧៦ ៤៤៤៤ / ៦៦ ៨០ ៤៤៤៤ / ៦៦​ ៨១ ៤៤៤៤
អ៊ីម៉ែល : info@ume-kpc.edu.kh
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិបឹងស្នាយ សង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
៦-សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ណង ថា : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : (+៨៥៥) ៥៤ ៦៦៦៦ ៦៦៩/១២ ៩១១ ៩៨៨/១៦ ៩១១ ៩៨៨
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ៦៩ ៤៧ ៦៦៦៦/១២ ៣៩៩ ៨៩៩/១២ ៩៦៣ ១៤៤/ ១២ ៩៦៩ ៦៧៧
អ៊ីម៉ែល : ume_bmc@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : ផ្លូវជាតិលេខ ៥៦A ភូមិខ្លាកូនចាស់ សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសេរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
៧-សាខាខេត្តកោះកុង
ឈុំ រ៉ាលីន : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : (+៨៥៥) ៣៥ ៣០០០ ៣៦/ ៩៣ ៨០ ៨៨ ៤៨
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ១២ ៧១១ ១០៨/៩៣ ៨០៨ ៨៤៨/ ១៧ ៧៩ ១៨ ១៨/ ៨១ ៨៨៨ ០៣៤
អ៊ីម៉ែល : ume_kk2012@yahoo.com / ralinchhum@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : ភូមិ១ សង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេរៈភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
៨-សាខាខេត្តក្រចេះ
ទេព វាសនា : នាយក
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ : (+៨៥៥) ៧២ ៦៦៦ ០៧៧៧/ ៧៨ ៧៧៧​ ៧៩៦
ទូរស័ព្ទដៃ : (+៨៥៥) ៧៨ ៧៧៧ ៧៩៦/ ៧៨ ៣៨៣ ៣៨៤/ ១២ ២២០ ៥៨៥
អ៊ីម៉ែល : ume_kratie@yahoo.com
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង : ភូមិស្រែស្បូវ សង្កាត់អូរឬស្សី ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
*សាខាសាកលវិទ្យាល័យ និង ការទទួលស្គាល់
ល.រ ទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យ ឆ្នាំបង្កើត ការទទួលស្គាល់
ទីតាំងគោល ខេត្តបាត់ដំង
១៩៩៨
អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៦ មីនា ២០០៦
សាខា ខេត្តពោធិ៍សាត់
២០០១
ប្រកាសលេខ
សាខា ខេត្តកំពត
២០០២
ប្រកាសលេខ ០៣ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៦ មករា ២០០៣
សាខា ខេត្តព្រះសីហនុ
២០០៣
ប្រកាសលេខ ២២១ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ កុម្ភៈ ២០០៤
សាខា ខេត្តកំពង់ចាម
២០០៣
ប្រកាសលេខ ២២១ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ កុម្ភៈ ២០០៤
សាខា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
២០០៤
ប្រកាសលេខ ១៣៩១ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៨ តុលា ២០០៤
សាខា ខេត្តកោះកុង
២០០៦
ប្រកាសលេខ ៦៨៥ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៣ ឧសភា ២០០៧
សាខា ខេត្តក្រចេះ
២០០៧
ប្រកាសលេខ ១៥៤៥ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២០ កញ្ញា ២០០៧

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>